SFI-anmälan

Personuppgifter

Hjälp

Om du vill kan du ange ett telefonnummer till en anhörig som vi kan nå i nödfall.

Språk (obligatorisk)

Hjälp

Har du flera modersmål och övriga språk ange dem nedan.

Utbildningsbakgrund i ditt hemland (obligatorisk)
Ange din utbildningsbakgrund i ditt hemland i antal år:

Hjälp

Vilken är den högsta utbildning du gått färdigt i ditt hemland?

Tidigare studienivå i Svenska för invandrare (obligatorisk)

Hjälp

Vilken nivå inom Svenska för invandrare (SFI) har du studerat på tidigare?

Senaste studieår i Svenska för invandrare

Hjälp

Vilket år studerade du senast Svenska för invandrare (SFI)? Anges endas om du tidigare studerat SFI. Anges i format ÅÅÅÅ, till exempel 2006.

Yrkeserfarenhet från hemlandet (obligatorisk)

Hjälp

Vilken sorts yrke jobbade du huvudsakligen med i ditt hemland?

Önskemål om studieform (obligatorisk)

Hjälp

När vill du helst studera?

Arbete under studietiden (obligatorisk)
Egna tillägg och kommentarer

Hjälp

Har du ytterligare information du vill ange i samband med din anmälan kan du ange dem här.

Bekräfta och skicka anmälan (obligatorisk)

Choose your language

Hjälp

Utbildning i svenska för invandrare ger dig grundläggande utbildning i svenska språket så att du kan kommunicera i vardagsliv, samhällsliv och arbetsliv. All undervisning är kostnadsfri och skolan har de böcker du behöver, men du behöver ett eget lexikon på ditt språk.

Du som bor i Eskilstuna kommun gör din anmälan här till vänster. Efter att du skickat in din anmälan blir du kontaktad av skolan som meddelar när du ska börja.

Om du tidigare avbrutit dina studier på grund av föräldraledighet har du möjlighet att starta utbildningen på nytt utan andra särskilda skäl. Du måste då lämna in ett intyg från Försäkringskassan till expeditionen. Skriv också en kommentar om detta i rutan längst ned vid Egna tillägg och kommentarer.

Om du har frågor om din anmälan, ring 016-710 10 30

OBS! Använd gärna knappen uppe till höger för att få texten på annat språk.

Information om behandling av personuppgifter

När du ansöker till en utbildning som ges vid Vuxenutbildningen inom Eskilstuna kommun behöver vi behandla dina personuppgifter för att kunna registrera och behandla din ansökan samt för att kunna administrera dina studier och studieresultat.
De uppgifter som du lämnar till oss i ansökan samt de adressuppgifter som vi hämtar från folkbokföringsregistret, registreras och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).
Vi behöver ibland dela personuppgifter med samverkande aktörer för att kunna administrera dina studier och studieresultat. Sådana aktörer kan vara en extern utbildningsanordnare, myndigheter som agerar som personuppgiftsansvariga samt personuppgiftsbiträden.
Vuxenutbildningen kan också komma att använda uppgifterna som underlag för statistik, men uppgifterna är då helt avpersonifierade. Vi kan även komma att använda dina uppgifter för att kunna komma i kontakt med dig, exempelvis för att fråga om medverkan i olika typer av enkäter och undersökningar som syftar till att kvalitetsutveckla våra utbildningar.

Din ansökan är en offentlig handling
När din ansökan kommit in blir den allmän och offentlig och därmed möjlig för vem som helst att ta del av. Tänk därför på att inte skicka in handlingar som du inte vill ska vara tillgängliga för allmänheten. Om du har skyddade personuppgifter ska du inte skicka in din ansökan här, kontakta Vuxenutbildningen för att få instruktioner om hur du ska göra. 

Dina rättigheter som registrerad
Du har rätt att få information om: a) vilka uppgifter om dig vi behandlar, b) varifrån dessa uppgifter har hämtats, c) ändamålen med behandlingen, och d) till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut.
Begäran om denna information ska göras skriftligen hos den personuppgiftsansvarige i din kommun och vara undertecknad av dig själv. Om du upptäcker att vi behandlar felaktiga uppgifter om dig, har du rätt att få dessa korrigerade.

Personuppgiftsansvariga och dataskyddsombud
Om du har några frågor kring hur och varför dina personuppgifter behandlas är du alltid välkommen att kontakta oss. Våra personuppgiftsansvariga når du via förvaltningens offentliga brevlåda: arbetsmarknads-vuxenutbildningsforvaltningen@eskilstuna.se. Det finns också ett dataskyddsombud utsett som övervakar att dataskyddslagstiftningen efterlevs inom kommunen och som du kommer du i kontakt med på dso@eskilstuna.se eller via växeln på 016-710 10 00.
 

Mer information gällande Dataskyddsförordningen (extern länk).
Alvis logo Alvis från Gotit